Mer om akademien

Allmänt
Kålrotsakademien bildades i 150420 vid en ceremoni på Cajsa Warg vid S:t Eriksplan i Stockholm på initiativ av Hans Naess och Martin Ragnar. Akademien har 18 ledamöter – 9 kvinnor och 9 män. Akademiens heraldiska vapen föreställer en kålrot och skapades i oktober 2015 av formgivaren tillika akademiledamoten Anna Lind Lewin.

Ändamål
Kålrotsakademien har till ändamål att främja de kulturhistoriska och geografiska kopplingarna mellan valet av råvaran, dess egenskaper och deras uttryck i förädlade livsmedelsprodukter, maträtter och måltider samt de målande berättelserna på mål som omger dessa kopplingar i Sverige. Akademien har ett uttalat syfte att sprida kunskap därom såväl innanför som utanför Sveriges gränser.

Därför kålrot
Kålroten, som är akademiens kännetecken, är den internationellt mest kända kulturväxt som har sitt biologiska ursprung i Sverige. Den uppstod biologiskt genom ett antal spontana hybridiseringar mellan rova och vitkål i 1600-talets Sverige i den dåvarande östra rikshalvan och har spridit sig ut över Sverige och världen därifrån. Kålroten intar därigenom en särskild och upphöjd ställning i relation till Akademien.

Med kulturhistoriska och geografiska kopplingar avses andra samband än det blotta faktum att en råvara är närodlad/näruppfödd. Med maträtter och måltider gör Akademien ingen distinktion mellan vardaglig mat och lyxmat eller mellan privat mat, restaurangmat och offentlig mat. Maträtter och måltider av alla de slag kan rymma berättelser värda att berättas. Med mål avses det faktum att kulturgeografin rymmer en språkligt dialektal dimension som Akademien tillmäter ett särskilt värde. Med spridning av kunskap utanför Sveriges gränser avses Akademiens roll som främjare av svensk matkultur utomlands i allmänhet och i relation utanför Sverige belägna svenska restauranger i synnerhet.

Regional mångfald för stolthet och mervärden
I sitt arbete med den svenska matens kulturella mångfald tenderar Akademien att snarare betona nyansskillnader än att överslätande se de stora dragen. Det är Akademiens förvissning att trovärdiga berättelser om maten frammanar nyfikenhet och skapar mervärde. Men framförallt skapar berättelserna en stark väv av kultur som binder människor och företeelser närmare varandra och bygger stolthet underifrån. Detta, menar Akademien, är särskilt viktigt i en alltmer identitetslös och globaliserad värld.